Системи за сигурност и контрол
Технологии и серии при Hikvision

07.10.2022 14:34

Технологии и серии при Hikvision

 HD-TVI е технология, позволяваща пренос на видеосигнал с HD резолюция (720p/1080p/3/5/8 Mегапиксела) по стандартен коаксиален кабел на разстояние до 800 м. HD-TVI системите не изискват изграждането и конфигурирането на мрежова преносна среда, а използват традиционната схема на свързване с коаксиален кабел и BNC конектори между камерата и DVR у-вото, което прави възможно използването на съществуващи коаксиални трасета. Поради липса на компресиране на сигнала в камерата, HD-TVI технологията позволява наблюдение с HD резолюция без закъснение и накъсване и без сложно конфигуриране. Липсата на допълнителни мрежови у-ва, сървъри и софтуер, прави HD-TVI системата оптимално изгоден вариант, който е лесен за инсталация, надежден, опростен за работа и е най-икономичния вариант за преход към мегапикселово видеонаблюдение днес. HD-TVI e първата в света аналогова HD система, достигнала

ефективна резолюция от 8 Мегапиксела (4K) по коаксиален кабел.

 

 

 

ColorVu

Сериякамери,осигуряващицветнакартинадориивнощниусловияитъмнина.Чрезизползванетонаусъвършенствансензор,обективсултра-широкаапертураивграденабялаLEDсветлина,тезикамерипредоставятпълноцветенобразпривсякаквиусловия.Вдопълнениенякоимоделиразполагатсвграденазвуковаисветлиннасигнализацияпривъзникваненааларма.Повечеинформацияивидео:https://youtu.be/2kbrsaKoAbU

 

AcuSense

СериякамериирекордерисвграденAIалгоритъмзакласифицираненаобекти.Усъвършенстванитеаналитичнифункциипозволяватзаписиалармиранесамопридетекциянададентипобект–хораилиавтомобили.Потозиначинсенамаляватфалшивитеалармиисеповишаваефективносттанавидеонаблюдението.Моделитесвграденазвуковасигнализацияпозволяватзаписанаперсонализиранзвуковфайл,койтодабъдевъзпроизведеноткамератаприаларма.Повечеинформацияивидео:https://youtu.be/_oiWSL5xSGA

DeepinMind

СерияинтелигентнимрежовиNVRрекордерисразширениAIфункции.Освеналгоритъмазакласифицираненаобекти(хораипревознисредства),тезимоделиразполагатсмощниразширенианалитичнифункции–разпознаваненалица,разпознаваненахарактеристикинахора/автомобили(цвят/формаидр.)съсSmartтърсененаобектипоснимкаилихарактеристики.Поддържасеиалармиранеприразличнианалитичнисъбитиякатоалармаприразпознатолицеотбазата,търсенеполице,алармапринепознатолицеидр.Повечеинформацияивидео:https://youtu.be/FT3P1pkZd44

 

DeepinView

СерияинтелигентниIPкамерисразширениAIфункции.Моделитеоттазисерияразполагатсвграденианалитичнифункциизаразличниприложения–разпознаваненарегистрационниномеранапревознисредства(LPR),разпознаваненалица,броененахора,детекциянапол/възрастовагрупа,heatmapзониидр.ЗаработатанатезикамериепрепоръчителноползванетонасофтуерHikCentralилиNVRотсериятаDeepinMind.Повечеинформацияивидео:https://youtu.be/9k_odb_lLKc

 

TurboHD

СерияпродуктисHD-TVIтехнология,позволяващапреноснааналоговвидеосигналсHDрезолюция(720p/1080p/3/5/8Mегапиксела)постандартенкоаксиаленкабелнаразстояниедо800м.Порадилипсанакомпресираненасигналавкамерата,HD-TVIтехнологиятапозволяванаблюдениесHDрезолюциябеззакъснениеинакъсванеибезсложноконфигуриране.Липсатанадопълнителнимрежовиу-ва,сървъриисофтуер,правиTurboHDоптималноизгоденвариант,койтоелесензаинсталация,надеждениопростензаработа.ВдопълнениеTurboHDпредлагавъзможностзазахранваненакамеритепокоаксиалниякабел,кактоипреноснааудиосигналпосъщиякабел.Повечеинформацияивидео:https://youtu.be/wBr--lt8-VQ

 

H265+

Усъвършенстванавидеокомпресияотпоследнопоколение,позволяващамаксималнокачествоназаписаипредаванияпрезмрежавидеосигнал.Тазикомпресияосигуряваспестяваненадисковопространствозаархивимрежовресурскатосъщевременнозапазваоптималнокачествопривисокирезолюцииотпорядъкана6до8MP(4K).ИзползванетонаH.265+технологиятапозволявасдо80%по-нисъкбитрейтнавидеопотокаспрямотрадиционнатамасовопознатаH.264компресияидо67%по-нисъкспрямопо-новатаH.265компресия.Повечеинформацияивидео:https://youtu.be/0kcEfrI7Pr8

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Полезна информация

Съвети, Полезна информация за видеонаблюдение, СОТ

Технологии и серии при Hikvision

Технологии и серии при Hikvision

 HD-TVI е технология, позволяваща пренос на видеосигнал с HD резолюция (720p/1080p/3/5/8 Mегапиксела) по стандартен коаксиален кабел на разстояние до  HD-TVI е технология, позволяваща пренос на видеосигнал с HD резолюция (720p/1080p/3/5/8 Mегапиксела) по стандартен коаксиален кабел на разстояние до 2022-10-07T14:34:45+03:00 Технологии и серии при Hikvision

<p></p> <table> <tbody> <tr> <td width="1458"> <p>&nbsp;HD-TVI е технология, позволяваща пренос на видеосигнал с <strong>HD резолюция (720p/1080p/3/5/8 Mегапиксела) по стандартен коаксиален кабел на разстояние до 800 м. </strong>HD-TVI системите не изискват изграждането и конфигурирането на мрежова преносна среда, а използват традиционната схема на свързване с коаксиален кабел и BNC конектори между камерата и DVR у-вото, което прави възможно използването на съществуващи коаксиални трасета. Поради липса на компресиране на сигнала в камерата, HD-TVI технологията позволява наблюдение с <strong>HD резолюция без закъснение и накъсване </strong>и без сложно конфигуриране. Липсата на допълнителни мрежови у-ва, сървъри и софтуер, прави HD-TVI системата оптимално изгоден вариант, който е лесен за инсталация, надежден, опростен за работа и е най-икономичния вариант за преход към мегапикселово видеонаблюдение днес. HD-TVI e първата в света аналогова HD система, достигнала</p> <p>ефективна резолюция от <strong>8 Мегапиксела (4K) по коаксиален кабел</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 12pt;"><strong>ColorVu</strong></span></p> <p><strong>Сериякамери,осигуряващи</strong><strong>цветнакартинадориивнощниусловияитъмнина</strong><strong>.Чрезизползванетонаусъвършенствансензор,обективсултра-широкаапертураивграденабялаLEDсветлина,тезикамерипредоставятпълноцветенобразпривсякаквиусловия.Вдопълнениенякоимоделиразполагатсвграденазвуковаисветлиннасигнализацияпривъзникваненааларма.Повечеинформацияивидео:https://youtu.be/2kbrsaKoAbU</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>AcuSense</strong></p> <p><strong>Сериякамериирекордерисвграден</strong><strong>AIалгоритъмзакласифицираненаобекти</strong><strong>.Усъвършенстванитеаналитичнифункциипозволяватзаписиалармиранесамопридетекциянададентипобект&ndash;хораилиавтомобили.Потозиначинсенамаляватфалшивитеалармиисеповишаваефективносттанавидеонаблюдението.Моделитесвграденазвуковасигнализацияпозволяватзаписанаперсонализиранзвуковфайл,койтодабъдевъзпроизведеноткамератаприаларма.Повечеинформацияивидео:https://youtu.be/_oiWSL5xSGA</strong></p> <p><strong>DeepinMind</strong></p> <p><strong>СерияинтелигентнимрежовиNVRрекордерисразширени</strong><strong>AIфункции</strong><strong>.Освеналгоритъмазакласифицираненаобекти(хораипревознисредства),тезимоделиразполагатсмощниразширенианалитичнифункции&ndash;разпознаваненалица,разпознаваненахарактеристикинахора/автомобили(цвят/формаидр.)съсSmartтърсененаобектипоснимкаилихарактеристики.Поддържасеиалармиранеприразличнианалитичнисъбитиякатоалармаприразпознатолицеотбазата,търсенеполице,алармапринепознатолицеидр.Повечеинформацияивидео:https://youtu.be/FT3P1pkZd44</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>DeepinView</strong></p> <p><strong>СерияинтелигентниIPкамерисразширени</strong><strong>AIфункции</strong><strong>.Моделитеоттазисерияразполагатсвграденианалитичнифункциизаразличниприложения&ndash;разпознаваненарегистрационниномеранапревознисредства(LPR),разпознаваненалица,броененахора,детекциянапол/възрастовагрупа,heatmapзониидр.ЗаработатанатезикамериепрепоръчителноползванетонасофтуерHikCentralилиNVRотсериятаDeepinMind.Повечеинформацияивидео:https://youtu.be/9k_odb_lLKc</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>TurboHD</strong></p> <p><strong>СерияпродуктисHD-TVIтехнология,позволяващапреноснааналогов</strong><strong>видеосигналсHDрезолюция</strong><strong>(720p/1080p/3/5/8Mегапиксела)постандартенкоаксиаленкабелнаразстояниедо800м.Порадилипсанакомпресираненасигналавкамерата,HD-TVIтехнологиятапозволяванаблюдениесHDрезолюциябеззакъснениеинакъсванеибезсложноконфигуриране.Липсатанадопълнителнимрежовиу-ва,сървъриисофтуер,правиTurboHDоптималноизгоденвариант,койтоелесензаинсталация,надеждениопростензаработа.ВдопълнениеTurboHDпредлагавъзможностзазахранваненакамеритепокоаксиалниякабел,кактоипреноснааудиосигналпосъщиякабел.Повечеинформацияивидео:https://youtu.be/wBr--lt8-VQ</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>H265+</strong></p> <p><strong>Усъвършенствана</strong><strong>видеокомпресияотпоследнопоколение</strong><strong>,позволяващамаксималнокачествоназаписаипредаванияпрезмрежавидеосигнал.Тазикомпресияосигуряваспестяваненадисковопространствозаархивимрежовресурскатосъщевременнозапазваоптималнокачествопривисокирезолюцииотпорядъкана6до8MP(4K).ИзползванетонаH.265+технологиятапозволявасдо80%по-нисъкбитрейтнавидеопотокаспрямотрадиционнатамасовопознатаH.264компресияидо67%по-нисъкспрямопо-новатаH.265компресия.Повечеинформацияивидео:https://youtu.be/0kcEfrI7Pr8</strong></p>

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки